Santjana

Privatumo politika (edit)

Privatumo politika ir asmens duomenų apsaugą ir laikosi šioje privatumo politikoje numatytų duomenų tvarkymo principų. supranta asmens duomenų vientisumo ir konfidencialumo užtikrinimo svarbą ir garantuoja, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtai. Privatumo politikoje paaiškinta, kaip Tezaurus renka ir naudoja asmens duomenis, įskaitant ir įmonės tinklalapį Žemiau esančiuose paragrafuose yra išdėstyta Tezaurus privatumo politika. 1. Sąvokos ir apibrėžtys 1.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį („duomenų subjektą“); identifikuotas arba identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išdava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.3. Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise.

1.4. Duomenų tvarkytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

1.5. Trečioji šalis – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

1.6. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – tai saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami perduoti, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

1.7. Duomenų subjektas – asmuo, kurio duomenys tvarkomi (pvz., klientas, kuris yra fizinis asmuo, interneto svetainės naudotojas ar kliento, kuris yra juridinis asmuo, darbuotojai ir klientai).

1.8. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).